Условия за ползване-Лични Данни

Условия за ползване

При използване на този блог вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.
Negociland.com си запазва правото да променя тези Условия за ползване.Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.
Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

Забранено използване
Уеб сайтът не може да бъде използван за:
Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по каквато и да било причина
Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели
Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)
Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:
Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
Да увреди неговата функционалност
Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта.

Защита на Личните Данни

Negociland.com се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.
За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.
С цел предлагане на услугата, ние обработваме информация.

Екипът не събира и не обработва лични данни освен случаите,в който е необходимо за изпълнение на заявка. Данните,които се използват не се предоставят или изпращат на трети лица.